Princip for retningslinjer ved personalereduktion for Borbjerg Skole & Børnehus 


I forbindelse med kommende skoleårs planlægning i hele Landsbyordningen, ønsker ledelsen at afsøge eventuelle ændringer i personalesituationen. Personalet skal tilkendegive om de vil fratræde pga. pension, efterløn, nyt job, orlov mv. 

Sideløbende afsøges organisationens behov ud fra almene driftskriterier – altså kerneydelsen set i forhold til det tildelte budget, børnetal mm. 

Hvis der herefter er behov for en reduktion i personalet, afsøger ledelsen nedennævnte kriterier for udvælgelse til forflyttelsesrunde eller uansøgt afskedigelse: 


Uansøgt afskedigelse - kriterier 

Hensigten med disse mulige kriterier er at styrke den tilbageblevne arbejdsstyrke mest muligt, og dermed sikre det bedst mulige grundlag for fortsat at kunne løse organisationens opgaver efter personalereduktionen, med kvalitet og kompetencer i opgaveløsningen.  

Endvidere er det for at sikre synlighed i kriterierne for udvælgelse af medarbejdere, som indstilles til uansøgt afsked/omplacering pga. arbejdsmangel. 


Kriterier for udvælgelse ved afskedigelser ved arbejdsmangel ved Borbjerg Skole & Børnehus: 

 • Engagement 
  Ildsjæl – brænder for sit arbejde. Engagerer sig i hele Landsbyordningens virksomhed. Kommer med ideer til nye tiltag, løsningsforslag. Møder forberedt, opdateret  
 • Faglighed
  Kompetencer i opgaveløsningen ift. de fagfaglige mål. 

  Samspillet / samværet mellem børn og voksne. Nærværende – relations skabende– involverende – omsorgsfuld –  ægte -  lyttende – tydelig – forstående - anerkendende 
 • Fleksibilitet  
  Påtage sig ekstra arbejde – fleksibel i forhold til mødetidspunkter – aktiviteter – opgaver – funktioner - være omstillingsparat   
 • Organisationsstruktur 
  Fokus på funktioner/fag der skal dækkes.  
 • Stabilitet  
  Robusthed – tilstedeværelse  

Ovennævnte kriterier er ligeværdige og ikke opstillet i prioriteret rækkefølge. 


Valget vil blive begrundet over for de/den der peges på, hvis det ønskes, ikke for resten af personalet.  

Da man er ansat ved Holstebro Kommunes skolevæsen, kan der være mulighed for en forflyttelse, hvis der er flere ledige stillinger i skolevæsenet / dagtilbuddet end antallet af medarbejdere i forflyttelsesrunden.