Antimobbestrategi

Formålet med Borbjerg Skoles antimobbestrategi er at give skolen et formelt handleberedskab i forhold til at forebygge og gribe ind over for mobning og dermed leve op til den nye lovgivning på området.

Vi ønsker at videreudvikle og skabe et miljø, som er præget af følgende værdiord: Ansvar, Omsorg og Respekt.

Hvad forstår vi ved trivsel?

Trivsel er, når man befinder sig i et miljø, præget af gensidig respekt, tryghed, interesse og glæde. Eleverne skal opleve et godt miljø for udvikling og læring.

Trivsel er ikke statisk, men en proces, der til stadighed er i bevægelse.

Hvad forstår vi ved mobning?

Mobning er systematisk og vedvarende drillerier, som foregår over længere tid. Drillerierne/overgrebene kan være af psykisk og/eller fysisk art og være forårsaget af én eller af en gruppe. Et barn er udsat for mobning, hvis han eller hun bliver drillet og holdt uden for fællesskabet over en længere periode.

Hvad forstå vi ved konflikter?

En konflikt er en uløst problemstilling. Den kan opstå når et barn eller voksen overtræder de gældende normer eller træder ind i andres privatsfære. En konflikt er kendetegnet ved forskellige meninger, der ikke umiddelbart lader sig løse. Konflikter i skolen kan med fordel opdeles i 3 kategorier:

 • de små konflikter som børnene selv kan løse
 • de lidt sværere som skal løses med voksenhjælp
 • konflikter, som voksne skal løse 

Alle tre kategorier kan ses som læring til livet, herunder udvikling af konfliktløsnings – og sociale kompetencer.

Forebyggende trivselstiltag på Borbjerg Skole

På Borbjerg Skole blev der i 2015 etableret en Læringsklub. Læringsklubben har til formål at give støtte og vejledning til elever med faglige eller sociale udfordringer. Støtten kan også gives på klasse- eller gruppe niveau. Fordelingen af støtten sker gennem skolens resurseteam. Personalet ansøger om støtte, og der medfølger en deltaljeret beskrivelse af målet med støtten. Forældrene involveres bl.a. med en skriftlig ”forventningskontrakt”, og der er løbende kontakt mellem skole og hjem.

Borbjerg Skole har en inklusionstovholder, som bl.a. har til opgave at hjælpe og vejlede personalet omkring inklusion. Inklusionstovholderen har en dialog med alle nye elever som tilknyttes Borbjerg Skole i løbet af skoleåret.

Skolen har udarbejdet et årshjul omkring brug af data, som omhandler trivsel. Skolen bruger data fra Den Nationale Trivselsundersøgelse, Klassetrivsel.dk og Kortlægning af elevernes sociale kompetencer. 

Fra skoleåret 2018 vil der være afsat tid til, at alle klasselærere kan holde en elevsamtale, med alle de elever som de har en klasselærerfunktioner for.

Borbjerg Skole arbejder konstant med at skabe størst mulig trivsel for såvel elever som medarbejdere.

I skolesammenhæng kan blandt andet nævnes følgende tiltag:

 • Morgensamling – Her synges der sange og der gives fælles beskeder til eleverne. Derudover tages et bestemt tema op eller der er optrin ved klasserne
 • Venskabsklasser: 0. – 3. klasse har en ven i 4. - 7. klasse 
 • Fælles emneuge for alle klasser hvert år
 • Skolefest for alle børn og forældre – ofte med optræden af børn og voksne
 • Trivselsuge
 • Skoleudflugt – hele skolen er på en årlig udflugt, og fejrer skolens fødselsdag. Kan være en tur længere væk eller være i nærområdet
 • Fastelavnsfest for alle
 • Fælles julefrokost for hele skolen
 • Fællesspisning – to gange om ugen i Kultur- og Fritidscentret, hvor frivillige hjælper til
 • Frugtordning med udskåret frugt – hver dag. Frugttanter skærer frugten ud
 • Skolebod – Forældrene bager sund mad til skoleboden, der kan købes hver dag
 • PALS – Skolen startede i august 2010 som PALS Skole. Skolen har 3 overordnede regler. Vis ansvar, vis omsorg og vis respekt. Der øves løbende forventninger med eleverne
 • Tydelige forventninger til eleverne
 • Brug af ”Trivselsdata”: Klassetrivsel.dk, kortlægning af elevernes kompetencer og National Trivselsmåling
 • Elevsamtaler en gang om året
 • Forældresamtaler en gang om året
 • PALS Mental Sundhed – Herunder MS-Faktor som er et ”mental træningscenter”
 • Zippys Venner i 0. og 1. klasse
 • Min glade bog i 3. og 4. klasse
 • Styrkebogen i 4. og 5. klasse
 • Mulighed for hurtig og effektiv støttetiltag mm. igennem læringsklubben
 • Daglig bevægelsesbånd
 • Fokus på elevinddragelse – specielt med et aktivt elevråd
 • 6. og 7. klasse er hvert andet år en uge i København
 • 5. klasse er hvert år på lejrtur til Thorsminde
 • Målrettet tiltag for vores 7. klasse

Indgriben og genoprettelse

Nedenstående beskriver rammen for, hvordan mobning håndteres på den enkelte skole:

 1. Når en elev, medarbejder eller forælder oplever, at et barn eller en børnegruppe udsættes for mobning, herunder digital mobning, kontaktes indledningsvis den/de relevante kontakt/klasselærere for med det samme at få afdækket og beskrevet situationen.
 2. Den/de relevante kontakt/klasselærere henvender sig efterfølgende straks til skolens ledelse mhp. at aftale følgende:
  • Hvilke midlertidige tiltag iværksættes med det samme for at standse mobningen og hvordan?
  • Hvordan, hvornår og af hvem udarbejdes handlingsplanen (skabelon vedlagt nedenfor) for at beskrive og løse problemstillingen? Handlingsplanen skal være udarbejdet senest 10 arbejdsdage efter at den/de relevante kontakt/klasselærere blev kontaktet omkring problemstillingen.
  • Hvordan orienteres de berørte elever og forældre om situationen, de midlertidige foranstaltninger samt handlingsplanen?
 3. Handlingsplanen udarbejdes ved hjælp af den vedlagte skabelon nedenfor.
  • Indsatserne skal altid rette sig mod at involvere følgende parter:
   • Alle de involverede elever og elevfællesskaberne omkring.
   • De involverede elevers forældre.
   • De professionelle medarbejdere omkring børnene.
  • Det overvejes i denne proces om og evt. hvordan følgende ressourcer kan bringes i spil:
   • Skolens egne ressourcepersoner som fx inklusionstovholder, læringsklubben m.fl.
   • Kommunens SSP-medarbejdere
   • Skolens ledelse
   • Andre relevante ressourcepersoner i og uden for skolen
 4. Handlingsplanen gennemføres og evalueres mhp. at vurdere om den skal justeres og gennemføres igen, eller om problemstillingen er løst. I hele denne proces involveres elever og forældre i indsatserne og effekterne heraf. Handlingsplanen arkiveres i elevernes klasselog, som dokumentation og i tilfælde af klage.