Fysiske rammer

Borbjerg Skole er beliggende 12 km nordøst for Holstebro. Skolen ligger på Bukdalvej umiddelbart over for kirken.

Skolen er en del af en større sammenbygning. Til den ene side Borbjerg Sognegård og til den anden det nye Kultur- og Fritidscenter, der har betydet sammenbygning med Borbjerg Børnehave. Skolens SFO ligger dels i skolebygningerne dels i Kultur- og Fritidscenteret.

Til den oprindelige skolebygning hører også en gymnastiksal. Omklædningsfaciliteterne lejes af og deles med Kultur- og Fritidscenteret.

Desuden benyttes hallen i Kultur- og Fritidscenteret til idræt i adskillige idrætstimer. Kulturcafeen er også base for Fællesspisning, som foregår to gange om ugen.

I 2001 gennemgik skolen en gennemgribende om- og tilbygning. Her blev de gamle klasselokaler udvidet Elevfløjen er delt i øverste og nederste gang. 0. – 3. klasse hører til på nederste gang og 4. – 7. klasse hører tilsvarende til på øverste gang.
Alle klasser har eget klasselokale. I forbindelse med ombygningen blev der ud for klasserne lavet holdrum, hvor eleverne kan arbejde i grupper eller individuelt.

Faglokaler: Hjemkundskab (ligger i hovedbygningen), musik (ligger i SFO's bygning i Kultur- og Fritidscenteret), sløjd og billedkunst deler lokale, hvilket fungerer meget fint. Håndarbejde er del af et meget stort klasselokale for 4. klasse. Sidstnævnte lokaler ligger i elevfløjen.

I hovedbygningen ligger ud over Hjemkundskab skolens administration, fælles personalerum for skole og SFO, EDB lokale og Det pædagogiske Læringscenter. 

Skolegård, legeplads og idrætsbaner

Skolen er netop i færd med at etablere en ny legeplads. Der er mange grønne områder og idrætsbanerne benyttes også til leg og boldspil i frikvartererne. To skolegårde forsøges indrettet bedst muligt til forskellige former for leg.

Der lægges stor vægt på, at eleverne kommer ud i frikvartererne. Således er alle børn ude i det store frikvarter i forbindelse med spisepausen.