Princip for fagfordeling og skemaopbygning for Borbjerg Skole

Skolens ansatte er rettet mod at skolens virksomhed er præget af høj faglighed, hvor faglighed forstås som fag/faglighed og en pædagogisk/didaktisk faglighed.

Fagfordeling

 • Frem mod 2025 skal lærerne have linjefag eller linjefagslignende kompetence i de fag, de underviser i.
 • Der skal være åbenhed i fagfordelingen.
 • Den enkelte lærer/pædagog skal være kvalificeret til opgaven/faget.
 • Det tilstræbes, at en lærer/pædagog så vidt muligt samler sine timer i samme klynge.
 • Dog vægtes de faglige kompetencer ud fra et helhedssyn ved den endelige fagfordeling.
 • Lærerne kan efter ønske og hvor det er muligt skifte klynge.
 • Alle lærere vil have flere fagdage i løbet af skoleåret

Skemaopbygning

Det tilstræbes under hele skemalægningen at tilgodese følgende:

1. Hensyn til eleverne:

 • Klassernes timer/fag skal fordeles jævnt på ugens dage på en sådan måde, at samme fag så vidt muligt ikke udelukkende placeres i ydertimerne

 • Støttefunktionerne skal placeres ift. den enkeltes elevs behov

2. Hensyn til pædagogiske overvejelser:

 • Det pædagogiske personales/fagteams ønsker om timernes placering som enkelttimer/dobbelttimer.
 • Det pædagogiske personales ønsker om timernes placering på dagen.
 • Mulighed for let mødeafvikling og adgang til hensigtsmæssig afvikling af lærersamarbejde.
 • At det pædagogiske personale får deres skemaer i god tid før sommerferien.
 • Elevernes skema tilsendes en uge før sommerferien.

Godkendt på skolebestyrelsesmøde d. 20.6.2019