Mobning​

Indsatsområde: Mobning

Hvad er mobning?

Den norske specialist på området, professor i psykologi, Dan Olweus, definerer mobning på følgende måde:

”En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer”

Det er værdifuldt at

 • skolen er et sted, hvor det enkelte barn kan føle sig trygt og værdsat både i forhold til kammerater, pædagoger, lærere og ledelse.

Det betyder helt konkret

 • at handleplanen for indsatsområdet ”Mobning” samt ordens- og samværsregler udleveres til og gennemgås med nye børn.
 • at ordens- og samværsregler gennemgås med alle børn ved et nyt skoleårs start.
 • at der i børnehaveklasse – 3. kl. arbejdes målrettet med ”Trin for trin”.
 • at børnene øver sig på at sætte ord på følelser.
 • at børnene øver sig på at se hvilket humør kammeraten er i.
 • at børnene opnår færdighed i at kunne stoppe og gennemtænke konsekvenserne, før man handler.
 • at der i hver klasse udarbejdes fælles regler for omgangsformer i klassen.
 • at skolen lægger vægt på, at børnene oplever fællesskabet ved bl.a. at tage på en hyttetur i 4. kl. og en skolerejse i 7. kl.
 • at barnet og læreren to gange årligt aftaler nye faglige og sociale mål og evaluerer disse.
 • at der laves sociale arrangementer i den enkelte klasse.
 • at elevrådet medinddrages i arbejdet med den ”gode skole”.
 • at børnenes fødselsdage markeres i aulaen med navn på kalender og flag.
 • at enhver henvendelse fra børn tages alvorligt, og at der handles derpå.
 • at pædagoger, lærere og ledelse er opmærksomme på det enkelte barn og handler, når dette er nødvendigt.
 • at pædagoger og lærere udarbejder forslag til løsning af problemet og fremlægger forslaget for forældrene.
 • at forældre er opmærksomme på barnets trivsel i skole og SFO og snakker med skole/SFO, inden problemet bliver for stort.

Det er værdifuldt at

 • skolen er et sted, hvor pædagoger, lærere og ledelse kan føle sig trygge og værdsatte i forhold til kolleger, børn og forældre.

Helt konkret betyder det

 • at forældre tager enhver henvendelse alvorligt
 • at forældre har ret til at være med i en løsning af og opfølgning på problemet.
 • at forældre er loyale over for skolens børn og personale

Det er værdifuldt

 • skolen er et sted, hvor forældre kan føle sig trygge og værdsatte i forhold til pædagoger, lærere og ledelse

Helt konkret betyder det

 • at forældre har ret til at henvende sig til skolen og/eller til andre forældre, hvis de er vidende om, at et barn mobbes.
 • at enhver henvendelse fra forældre tages alvorligt, og der handles i fællesskab her og nu samt på sigt. Klassens team inddrages, og klassens øvrige lærere orienteres.
 • Klassens forældre, klassens team og skoleleder kan indkaldes til fælles drøftelse af en handleplan for barnet/klassen/dele af klassen

Det er værdifuldt at

 • Forældre, pædagoger, lærere og ledelse er ansvarlige overfor handleplanen ”Mobning”

Helt konkret betyder det

 • at handleplanen er kendt af både forældre og personale.
 • at handleplanen er overskuelig og anvendelig.
 • at handleplanen ”Mobning” og ordens- og samværsregler udleveres ved skolestart.
 • at der aftales fælles ”spilleregler” for klassen på forældremødet, og at der evalueres på disse.
 • at klasseforældrerådet fører beslutningsreferat fra forældremødet til skolebestyrelsens forældremappe på biblioteket.

 Borbjerg Skole november 2002.