Princip vedrørende konfirmationsforberedelse i tiden til UU


I medfør af folkeskolelovens § 55, stk. 1, godkender ministeriet, at Holstebro Kommune kan iværksætte rammeforsøget med konfirmationsforberedelse i tiden afsat til understøttende undervisning efter de nedenfor nævnte principper.

Godkendelsen gives under forudsætning af, at skolebestyrelserne for de i ansøgningen nævnte skoler bakker op om forsøget.

Forsøget gennemføres som rammeforsøg primært med henblik på, at der opnås så solid viden som muligt om, hvorvidt placering af konfirmationsforberedelse i tiden afsat til understøttende undervisning har en gavnlig effekt på elevernes alsidige og faglige udvikling.

Principperne for forsøget er følgende:

  • Med forsøget gives mulighed for, at skolerne kan fravige folkeskolelovens § 14 b om undervisningstidens samlede varighed.
  • Eleverne fritages således fra den understøttende undervisning mhp. deltagelse i konfirmationsforberedelse i op til to timer ugentligt i løbet af 7. eller 8. klassetrin.
  • Til de elever, som ikke ønsker at deltage i konfirmationsforberedelse, skal de deltagende skoler som et frivilligt tilbud tilbyde understøttende undervisning i det tidsrum, hvor skoledagen er forkortet med henblik på konfirmationsforberedelse. Det er den enkelte elevs forældre, der beslutter, om eleven skal deltage i konfirmationsforberedelse eller i det frivillige tilbud om understøttende undervisning.

Forsøgsperiode

Forsøgsgodkendelsen gives for skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 og 2018/19.

Evaluering og vilkår herfor

Som det fremgår af ministeriets brev af 11. september 2015 om rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning skal forsøgene evalueres. Evalueringen af forsøget skal ske efter skoleåret 2017/2018 (august 2017), således at der ultimo 2017/primo 2018 kan tages samlet stilling til resultaterne af forsøgene, og hvordan ordningen i givet fald skal fortsætte.

Ministeriet vil lægge vægt på de metodiske krav til evalueringen af rammeforsøget, så der opnås så sikker viden som muligt og foreligger et solidt beslutningsgrundlag, når der ved forsøgets udløb skal tages stilling til, om erfaringer og resultater fra forsøget skal udmøntes i eksempelvis regelændringer.

Skolebestyrelsen på Borbjerg Skole kan tilslutte sig ovenstående og bakker op om forsøget.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 6.1.2016

keyboard_arrow_up