Princip for forældresamarbejde på Borbjerg Skole & Børnehus 

Formål 

Formålet med samarbejdet er at skabe helhed omkring det enkelte barn. Et godt samarbejde mellem skole/børnehave/sfo og forældre er til gavn for alle børn og en forudsætning for at det enkelte barn og hele klassen/gruppen får en god, tryg og udbytterig skolegang. 

Grundlaget for samarbejdet er gensidige respekt for rollefordeling, medarbejdernes faglige og pædagogiske ansvar for klassen/holdet og det enkelte barn. 

Mål 

 • Samarbejdet hviler på gensidig tillid til hinandens vurderinger og handlinger.  
 • Alle forældres ressourcer udnyttes så godt som muligt til gavn for børnenes trivsel og læring. 
 • Alle forældre er bevidste om at deres engagement i deres barns skolegang er vigtigt for deres barns læring og trivsel. 
 • En af forudsætningerne for et aktivt samarbejde er et højt informationsniveau.  
 • Det er skolen/børnehaven/sfo ansvar at tilrette en hverdag der tilgodeser det enkle barns læring. 
 • Det er skolens opgave at skabe en hverdag hvor barnet har mulighed for at danne gode relationer. 
   

Skole/hjem samtale  

 • Der inviteres til Skole/hjemsamtaler minimum en gang om året mellem den enkelte elev, forældre og klasselærer om det enkelte barns læring og trivsel i skolen. 
 • I 0. og 1. klasse deltager eleven ikke.  
 • Elev og forældre får lejlighed til forud for samtalen at tilkendegive, hvis der er forhold, man ønsker drøftet, ligesom læreren kan tilkendegive forud hvis der er særlige vilkår der ønskes drøftet. 
 • Klasselærer og minimum en faglærer vil som udgangspunkt være tilstede ved samtalen. 

Forældremøder 

 • Der inviteres til minimum et ordinært forældremøde om året, derud over kan der inviteres efter behov. 
 • Det er vigtigt at alle hjem er repræsenteret. 
 • Forud for opstart af førskolen afholdes der et orienterende møde med kommende forældre. 
 • Forældremødet skal indeholde en orientering om det faglige i klassen/gruppen og en dialog om klassens/gruppens trivsel. 

Klasseforældreråd 

Henviser til folderen ”forældreråd på Borbjerg skole” 

Børnehaven 

Der afholdes et forældremøde årligt og efter behov. 
Forældrene tilbydes en samtale, når barnet har gået i børnehaven i ca. 4 måneder, hvor der bl.a. tales ud fra dialogprofilen og gives tilbagemelding på sprogvurdering. 
Forældrene tilbydes igen samtale om efteråret før skolestart, hvor der igen er lavet dialogprofil og sprogvurdering. 
Børnehaven og forældre kan altid ønske en samtale. 

Godkendt i skolebestyrelsen d. 11.5. 2019